29
Wrz

Test – skala LEITERA – 2012

   Posted by: Piotr   in

Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93

Jest to test inteligencji, którą Leiter rozumie jako zdolność przystosowawczą jednostki, czyli zdolność do radzenia sobie w otoczeniu z nowymi sytuacjami.
Jest przeznaczona do badania indywidualnego dzieci w wieku 2-18 lat a zadania nie wymagają od badanego używania mowy. Test bada zatem inteligencję niewerbalną. Test Leitera w ograniczonym zakresie odwołuje się do posiadanych przez badanego wiadomości, ze względu na to, że większość zadań ma charakter atematyczny (głównie atematyczny). Mierzy zatem inteligencję płynną, niezależną od doświadczeń i nie ogranicza się czasu wykonywania zadań (wyjątek stanowią 4 próby, w których stosuje się dość liberalne limity czasowe). Można zatem test Leitera uznać jako test mocy (czy inaczej wydolności lub trudności) a nie szybkości. Jest to w związku z tym test możliwości intelektualnych, który pozwala ocenić poziom zdolności osoby badanej do wykonywania określonych operacji umysłowych.
Skala Leitera składa się z 52 zadań, z których 41 pochodzi z oryginalnej wersji skali, a 11 z polskiej adaptacji z 1964 roku. Zadania ułożone są według stopnia trudności i pogrupowane w serie od A do M, po 4 zadania w każdej serii.
Wszystkie zadania mają taką samą formę. Badanemu przedstawia się wzór (narysowany na pasku kartonu, umieszczanym na drewnianej ramce z przegródkami) oraz pewną liczbę klocków. Przy badaniu najmłodszych stosuje się w niektórych próbach demonstrację i zachęca gestami do umieszczenia klocków w przegródkach.
Wyniki surowe przeliczamy na wyniki przeliczone w skali stenowej, które można interpretować jako:
Bardzo niskie 1 sten lub poniżej 71 w skali IQ
Niskie 2 – 3 sten lub 71 – 85 w skali IQ
Średnie 4 – 7 sten lub 86 – 115 w skali IQ
Wysokie 8 – 9 sten lub 116 – 130 w skali IQ
Bardzo wysokie 10 sten lub powyżej 130 w skali IQ.

Kubuś przez ostatnie dwa spotkania miał przeprowadzany taki test. W pierwszym podejściu, tj. dwa tygodnie temu synek wykonał test i uzyskał 72 punkty mieszcząc się poniżej normy. Norma aby zaliczyć test tj. uzyskanie minimum 85 punktów. Na ostatnim spotkaniu Kubuś powtarzał test i uzyskał 103 punkty, co klasyfikowało go w skali 86-115. Można powiedzieć, że Kubuś zaliczył kolejny test psychologiczny. Nas rodziców bardzo cieszą takie wiadomości i oznacza to, że rehabilitacja synka przynosi wymierne korzyści i efekty.